HÄLSO- OCH ARBETSMILJÖ INVENTERINGAR, FRISKVÅRD

Vi arbetar i team med flertalet kompetenser och har en företagssköterska som är kundansvarig för varje företag. Tillsammans med dig och ditt företag hittar vi de bästa lösningarna för en fungerande företagshälsovård med rätt insatser.

HÄLSA OCH FRISKVÅRD

Friska medarbetare är en förutsättning för ett företags utveckling och fortlevnad. För att kunna förebygga sjukdom tidigt och upptäcka symtom krävs en kartläggning av hälsoläget. Vilket innebär en kartläggning av de viktigaste huvudfaktorerna som har betydelse för folkhälsan och däribland vår största folkhälsosjukdom hjärt-kärlsjukdom. På detta sätt kan vi tydliggöra individuella riskfaktorer för att motivera och stötta till en hållbarare livsstil samtidigt som sjukdomar förebyggs.
Om man som företag får signaler från de anställda eller företagshälsovården om någon avvikelse eller något man vill följa upp från tidigare gjord friskprofilsundersökning. En riktat undersökning innebär att man väljer ett fokusområde från den allmänna friskvårdsprofilen t.ex. enbart provtagning, hörseltester eller konditionstester som utförs på individen eller en större grupp.
Kartläggning och bedömning av belastningsergonomiska faktorer kan vara en del i kundföretagens arbete för att förebygga och tidigt identifiera risker inom belastningsrelaterade besvär. Kartläggningen kan riktas till en enskild anställd eller till en arbetsgrupp. Vid behov av arbetsanpassning och rehabilitering vid förändringar i verksamheten samt som grund för handlingsplaner i företagets systematiska arbetsmiljö.
Förebygga och tidigt upptäcka symtom på belastningsrelaterade besvär samt subjektivt mäta fyra olika hälsoindikationer. En bedömning genomförs av den fysiska funktionen i rörelse. och stödjeorganen hos individen, ger en samlad bild av individens fysiska funktion.
Med hjälp av utomstående kunna kartlägga fysiska eller psykosociala problem inom verksamheten. Syftet är att bistå arbetsledningen med ett fysiskt och/eller psykosocialt underlagt när signaler framkommit i samband med undersökningar eller andra tillfällen, som gör at en kartläggning av problemen är till hjälp.
Friska medarbetare är en förutsättning för ett företags utveckling och fortlevnad. Många hälsorisker sammanhänger med våra levnadsvanor. Därav är det extra viktigt att förhindra framtida besvär p.g.a. undermåttliga kostvanor eller brist på motion. Kostråd ges enligt Livsmedelsverkets rekommendationer samt motionsråd.
Ett test för att främja individens hälsa. För att få en snabb individuell bedömning av kvalitén på konditionen som sen kan ligga till grund för en komplett hälsobedömning. Därefter kunna stötta och motivera utifrån individens resultat, både gällande kost och träning. Testet utförs på en testcykel i 12 minuter på submaximal belastning, vilket innebär endast halva din förmåga.

Medicinsk bedömning utifrån oro/besvär/symtom/funktionsnedsättning hos individen. Kan också göras på kundens initiativ, med den anställdes medgivande. Tanken är att individen skall uppleva hälsa som möjliggör fortsatt/återgång i arbete.

Utförande av lagstadgade/föreskrivna medicinska kontroller, undersökningarna omfattar hälsodeklaration och kroppsundersökning. Syftet är att undersöka personen som arbetar med:
– Bly och Kadmium
– Asbest och kvarts
– Härdplaster
– Höjdarbete i master och stolpar
– Rök- och kemdykningar
– Arbete med vibrationsexponering
– Nattarbete

För att se till att individen på bästa sätt kan återfå sin fysiska funktion och därmed kan fungera utan besvär i sitt arbete. Här bedöms den fysiska funktionen utifrån besvär hos individen samt ge hjälp och råd för att återställa/förbättra individens funktioner samt ge fysioterapibehandling och råd för att återställa/förbättra individens funktioner.
På ett lättillgängligt och snabbt sätt kunna medverka till att den person som söker hjälp snabbt får sina problem tillgodosedda vare sig det gäller enklare medicinskt eller fysisk åkomma. För att förhindra att de besvär som påtalats inte leder till allvarliga eller långvariga besvär.
Arbetsförmågebedömningen går ut på att skapa en bild av individens funktionsförmåga ur ett arbetsperspektiv och ge arbetsgivaren en helhets bild samt ett beslutsunderlag för det fortsatta rehabiliteringsarbetet för att sedan kunna komma till ett avslut. Utredningen är multidisciplinär och utförs av ett team bestående av rehabsamordnare, läkare, sjukgymnast och beteendevetare.

ARBETSMILJÖ

Förbättra effektiviteten i arbetet, förbättrat anseende hos anställda, kunder och samhället i övrigt. Goodwill! Hjälp att bedöma arbetsmiljö- och hälsoparametrar som påverkar organisationen, produktiviteten, arbetsmiljön och hälsan. Samt klargörande av sambanden däremellan. En övergripande riskbedömning som kan identifiera de delar sin ger väsentlig påverkan.
Går igenom verksamheten för att fortlöpande undersöka risker, upprätta handlingsplaner och vidta åtgärder. Uppfylla lagkrav på skyddsrond enligt Arbetsmiljöförordningen. Systematiskt undanröja faktorer som kan ge upphov till ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.
Uppfylla lagkrav enligt Arbetsmiljöverkets förskrifter eller krav i samband med inspektion. Undersöka problem i arbetsmiljön som orsakar eller kan orsaka problem för de anställda. Mätning inför förändrings-/förbättringsåtgärder av maskiner eller andra faktorer. Syftet är att få ett mätningsunderlag för att kunna fata beslut om relevant åtgärder.
Företagshälsovården kan delta och stötta arbetet i företagets skyddskomitté för att hjälp företaget att hålla en hög kvallite.
Uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömning av verksamheten. Ger en samlad bild och bättre kontroll över de risker som förekommer i verksamheten. Minskad sjukskrivning pga. sjukdom och olyckor. Identifiera risker för olyckor och ohälsa i verksamheten, för att uppskatta sannolikheten att en tänkbar skadehändelse inträffar och vilken konsekvens det medför.
Arbetsplatsens utformning är en viktig förutsättning för en god arbetsmiljö och för ett effektivt arbete. Goda belastningsergonomiska förhållanden i arbete kan betyda mycket för möjligheterna till anpassning utifrån medarbetarnas fysiska fortsättningar. Därav är det viktigt att ge de förutsättningar som krävs för att undvika risker för ohälsa och olycksfall som kan orsakas av eller kan förebyggas genom arbetsplatsens utformning. Detta görs utifrån en kartläggning, bedömning som genererar i förslag till ergonomisk utformning
Att utforma arbetsplatsen på ett ergonomiskt och hälsosamt sätt för att undvika riskmoment som kan leda till framtida skador. Därmed minska sjukskrivningar och arbetsrelaterade skador.
Policys som beskriver företagets viljeinriktning med arbetsmiljöarbetet. Uppnå och uppfylla lagkraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Underlätta arbetsmiljöarbetet och ge möjlighet att stämma av och följa upp uppsatta mål.

UTBILDNINGAR

Vad är systematiskt arbetsmiljö?
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte skadas, bli sjuka eller må dåligt av sina arbetsuppgifter.
Exempel på risker kan vara:
» Tillbud och olyckor
» Skadliga arbetsbelastningar för kroppen
» Psykiska påfrestningar, exempelvis stress
Systematiskt arbetsmiljöarbete är att:
– Undersöka arbetsförhållanden
– Bedöma risker
– Åtgärda
– Göra en handlingsplan
– Kontrollera
Vi träffar arbetsgivare och personalgruppen och lägger upp utbildningar efter behov.

Psykosocial arbetsmiljö innefattar allt i vår arbetsmiljö som inte är fysiskt, alltså allt som inte är t.ex. maskiner. Här handlar det om att skapa möjligheten till en trygg anställning, personlig utveckling i jobbet och hur kollegor samarbetar. Denna utbildning berör allt från stress, hot och våld, diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, konflikter i allmänhet och brist på uppskattning eller otydligt ledarskap.

Psykosocial arbetsmiljö utbildning
Bättre arbetsmiljö – BAM
Bättre arbetsmilö utbildning, en grundutbildning inom arbetsmiljö. Utbildningen innefattar allt från lagar, regler, rikser, roller, samverkan till praktiskt arbete. Utbildningens syfte är att skapa ett helhetsperspektiv inom arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Mellan 3-5 dagars kurs.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM
Klargör de krav som åligger arbetsgivaren (den juridiska personen) och hur det kan fördelas på olika befattningshavare i organisationen/företaget. Att skapa en förståelse kring hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan generera intäkter. Kortare utbildning på ca 1 dag.

Utförs av beteendevetare.

Utbildningar både mot grupp eller individuellt, både som chefsutveckling och chefsstöd med inriktning på självinsikt. Hur man arbetar med psykosocial arbetsmiljö, förbättrar sin kommunikation och konflikthantering. Samt arbetsmiljö och arbete. Dessa utbildningar skräddarsys utifrån varje företag och dess önskemål.

Utförs av företagssköterska/ beteendevetare.

Hantering och bemöta besvärliga personer i samband i sitt arbete. Bemötande utifrån bemötandeproblematik, ofta i samband med någon psykisk diagnos.

Utförs av beteendevetare.

Hur man som medarbetare och individ ska förhålla sig på sin arbetsplats med inriktning på kontorsmiljö. Påvisar vad det finns för forskning kring området och vad den säger. Hur vi som individer förhåller oss till stress och hur det påverkar vårt dagliga beteende. Hur ser våra gemensamma värderingar och attityder ut och vad innebär det. Utbildningen berör de positiva och negativa aspekterna med ett öppet kontorslandskap.

Utförs av företagssköterska/sjuksköterska.

Att ha kunskap om att ge första hjälpen är något som man har nytta av inte bara på arbetsplatsen utan också i livet och samhället för övrigt. Många skador förvärras och många människor dör i onödan därför att det inte finns någon i närheten som kan första hjälpen. Denna utbildning går igenom allt du bör tänka på för att rädda ett liv.

– Behov och beredskap för första hjälpen
– Bemötandet av läget på olycksplatsen
– Andnings- och hjärtstopp
– Akuta skador
– Övriga skador
– Psykiska reaktioner
– Beredskap på arbetsplatsen

Utförs av beteendevetare/ företagssköterska/ sjuksköterska.

Hygien i kontorsmiljö, vikten av att sköta sin hygien både för sin egen och andras skull. Hur spridningen av till exempel vinterkräksjukan går till samt hur man kan förhindra den och liknande spridningar. Vikten av individens personliga hygien, handhygien för en friskare, hållbarare och trevligare arbetsplats.

Utförs av ergonom/sjukgymnast.

Belastningsbesvär i arbetslivet är en dominerande orsak till smärta eller värk i muskler och leder. Människans olika förutsättningar för arbete varierar och därmed även risken för ohälsa.

Utbildningen innefattar kunskaper om belastningsergonomiska principer och påverkande faktorer i arbetet samt vad man själv som medarbetare kan göra. Vad som är viktigt för att kunna förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär och arbetsskador. Föreläsningen berör bland annat arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och liknande faktorer som påverkar kroppens muskler och leder. Här ingår även en utformning av arbetslokaler, arbetsplats, arbetsobjekt och omgivning. Hur arbetet bör organiseras samt psykologiska och sociala förhållanden i arbetet.

Utförs av företagssköterska/ sjukgymnast/ hälsopedagog.

Eftersom att friska medarbetare är en förutsättning för ett företags utveckling och fortlevnad är det viktigt att förhindra framtida besvär p.g.a. undermåliga kostvanor eller brist på eller fel utförd motion. Många hälsorisker sammanhänger med våra levnadsvanor. Denna utbildning anpassas utifrån gruppens storlek, sammansättning och beställarens önskemål.

Utförs av företagssköterska.

Att individen ska få ökad insikt om eget förhållningssätt och kunskap om liv, hälsa, kost och motion. Ökad motivation till mer hälsobefrämjande val gällande kost motion och hälsa. För at förebygga sjukskrivningar hos arbetstagare som ligger i riskzonen för ohälsa och öka välbefinnandet för individen.

Utförs av företagssköterska/ sjuksköterska.

Utbildningen skapas och sätts samman utifrån kundens önskade område. Genomgång och information om den specifika diagnosen/diagnoserna, även hur hantering och bemötande av en individ med denna diagnos skall utformas och utföras.

Utförs av arbetsmiljöingenjör/ yrkeshygieniker.

Bättre hälsa och högre säkerhet i arbetet medför möjligheten till högre effektivitet. Syftet med denna utbildning är att förhindra hälsopåverkan på arbetsplatsen. Här får man lära sig vilka krav som finns, vad de inbär och hur man kan hantera sin situation för att följa och anpassa sin verksamhet efter detta.

Utförs av beteendevetare, företagssköterska och ergonom. Gärna i samverkan.

Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera, ordna och hantera både interna och externa faktorer för att lindra effekterna av en kris. Ett gott omhändertagande i denna akuta situation är av stor betydelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd.

Utförs av beteendevetare/ företagssköterska/ sjuksköterska.

En speciellt utformad kurs riktad mot vården och vårdpersonal, där man lär sig hur man på ett professionellt sätt ska förhålla sig och bemöta individer i samband med vård.

Utförs av beteendevetare.

För att undika svårigheter för den drabbade och omgivningen, att lära oss att hantera förluster och förändringar. Detta går att göra både inviduellt eller i grupp. Upplägger varieras och anpassas uterfter behov.

Utförs av beteendevetare, företagssjukgymnast, företagssköterska.

Utifrån stressforskning vet vi att både fysiska, psykiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön kan innebära stor påfrestning för den anställde i form av stress. Stresshantering handlar om att hitta en balans mellan arbetet/aktivitet och vila/återhämtning.

Effekten av stress påverkar inte bara den enskilda arbetstagaren utan de kan också få återverkningar på gruppen eller organisationen genom t.ex. tillbud eller felbehandlingar, samarbetssvårigheter, konflikter, arbetsskador och sjukfrånvaro.

UTBILDNINGARHANDLEDNING, RÅDGIVNING OCH STÖD

Vi har erfarna handledare och kan vara en värdefull resurs i rådgivning och stöd när det kommer till samarbetsfrågor, konflikthantering, krissituationer, missbruksfrågor och rehabiliteringsärenden.
Stöd och utformning av rehabilitering som anpassas utefter individens skador för att främja hälsan och därmed kunna fortsätta/återgå i arbete.
Vid upptäckt av missbruk snabbt kunna komma igång med rehab för att få bort missbruket. Där man börjar med ett inledande samtal, därefter uppföljningssamtal vid behov, provtagning, krav på behandling och så vidare.
Det psykiska och social omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. Initiativ till kontakt kan även tas av företagshälsovården. Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd.
Telefonrådgivning i tekniska, medicinska ergonomiska, psykosociala och rehabiliteringsfrågor.
Hjälpa arbetsgivaren att utföra samtal utifrån företagets/arbetsgivarens önskemål. För att kunna kartlägga medarbetarens arbetsmiljö och livssituation samt kompetensutveckling. Via enskilda samtal med medarbetarna utifrån arbetsgivarens frågeformulär.

ÖVRIGA TJÄNSTER

– En sjuk- och frisksanmälantjänst
Sjuka medarbetare kostar företaget både tid och pengar. Förutom den faktiska kostnaden som är ungefär tio procent av bruttolönen så tillkommer kostnaden för förlorad intäkt, vikarier, övertid etc.
Med vår tjänst BackToBusiness tar du enkelt hand om all hantering kring medarbetarnas sjuk- och friskanmälningar, minskar sjukfrånvaron och ökar frisknärvaron.
BackToBusiness tar hand om företagets administration av sjuk- och friskanmälningar. Alla som berörs, t ex arbetsledare och chefer, får en första bedömning när medarbetaren förväntas vara tillbaka. För medarbetaren innebär det ökad trygghet att alla vardagar året runt kunna få medicinsk hjälp.

BackToBusiness tjänster
– Ger berörda personer omedelbar avisering när någon sjukanmäler sig
– Ger berörda personer omedelbar avisering när någon anmäler vård av barn, VAB
– Ger berörda en första bedömning när medarbetaren väntas tillbaka
– Ger medarbetaren ett personligt telefonsamtal från en sjuksköterska som ger medicinsk rådgivning vid tillfällen under sjukperioden
– Ger personalchefen överblick över vilka medarbetare som omfattas av Försäkringskassans rehabkedja
– Ger statistik i realtid
– Lämplig för företag med minst 20 anställda
– Internetbaserat system som tar hand om all administration av medarbetarnas sjuk- och friskanmälningar

Fördelar med systemet:
– Medarbetaren får telefonsamtal från en kvalificerad sjuksköterska flera gånger under sin sjukfrånvaro
– Underlättar för medarbetaren som endast behöver ringa ETT telefonsamtal
– Ger överblick över sjukfrånvaron i realtid
– Förenklar bemanningsplanering
– Verktyg för bearbetning av sjukfrånvaro
– Ger statistik i realtid på både individ-, grupp- och organisationsnivå

Görs via urinprov vid t.ex. lagstadgade medicinska kontroller, inför nyanställningar, slumpmässigt eller vid misstanke.
SMC stressprofil för kartläggning av individens arbets- och livsstress. För att förebygga uppkomsten av stressrelaterade besvär. Utförs av beteendevetare eller företagssköterska.
Till exempel alkoholmarkörer, PSA, Blodfetter, Blodstatus, Sköldkörtel med mera.
Då inhyrning av speciella instrument krävs, tex bullermätningar på arbetsplatsen, detta debiteras därför till självkostnadspris. Utförs av en skyddsingenjör.