Loading...
Priserva2021-09-06T09:25:41+02:00

Vi är en komplett företags­hälsovård med företags­läkare, företags­sköterskor, sjuk­gymnaster, ergonomer, naprapater, beteende­vetare, psykologer, arbets­miljö­ingenjörer och hälsovetare.

Priserva i Ljusdal
Priserva i Ljusdal

KVALITÉT OCH BRED KOMPETENS

  • Priserva AB har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 inkl. Krav- ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård.

  • Vi jobbar evidensbaserad och har personal med erforderlig kompetens.
  • Vi finns lokalt och det är enkelt att få kontakt med oss.

ENGAGEMANG

  • Bra bemötande är viktigt för oss.
  • Vi lär känna Er som kund, Era behov och kan utifrån det erbjuda skräddarsydda insatser/lösningar.

3 HÖGAKTUELLA TJÄNSTER

Priserva i Ljusdal
Priserva i Ljusdal
Priserva i Ljusdal

SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte skadas, bli sjuka eller må dåligt av sina arbetsuppgifter.

Läs mer

Utbildning

Vi erbjuder en rad olika utbildningar – bland annat belastningsergonomi, chefsutbildningar, första hjälpen, hjärt- och lungräddning med mera som utförs av våra specialister.

Läs mer

Handledning

Vi har erfarna handledare och kan vara en värdefull resurs i rådgivning och stöd när det kommer till konflikthantering, krissituationer, missbruksfrågor och rehabiliteringsärenden.

Läs mer
Priserva i Ljusdal
Priserva i Ljusdal

ARBETSPLATSINRIKTAT REHABILITERINGSSTÖD

Vet du om att du som är arbetsgivare kan få bidrag för insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar bland dina medarbetare. Från den 1 juli 2018 kan du som arbetsgivare få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. För att få bidraget ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård, som Priserva.

Läs mer

SAMARBETA MED OSS

Priserva AB driver en komplett företagshälsovård och erbjuder företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, ergonom, naprapat, arbetsmiljöingenjör, hälsopedagog, beteendevetare, psykolog och organisationskonsult.

kontakta oss

AKTUELLT

De senaste nyheterna som händer hos och runt Priserva

Information till arbetsgivare om handintensivt arbete

Vi vill informera om att den 1 november -21 kommer delen i arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet att börja gälla. Det är dags att informera och lägga upp en plan för undersökning, riskbedömning, åtgärd och uppföljning.

Bakgrund
Det finns två föreskrifter från arbetsmiljöverket som berör handintensivt arbete. Medicinska kontroller AFS 2019:3 och Belastningsergonomi AFS 2012:2.

Syfte AFS 2012:2

Är att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar förebyggs och föreskriften gäller varje verksamhet där en arbetstagare kan utsättas för belastningar eller andra förhållanden i arbetet som direkt eller indirekt kan påverka rörelseorganen negativt.

Belastningsbesvär definieras som besvär i rörelseorganen, dvs. alla former av ohälsa i rörelseorganen som kan ha samband med förhållanden i arbetet. Besvären kan ha orsakats av arbetet eller något annat, men förvärras av arbetet. I begreppet ingår allt ifrån lätta, övergående besvär till livslånga skador. Muskuloskeletala besvär är synonymt med belastningsbesvär.

Belastningsergonomi behandlar hur belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen.

Manuell hantering definieras som alla slags transporter eller förflyttningar av laster där en eller flera arbetstagare lyfter, sätter ned, skjuter, drar, bär eller flyttar en last.

Repetitivt arbete innebär arbete där man upprepar liknande arbetsrörelser om och om igen. Tiden för varje arbetsmoment är kort och rörelserna sker i sådan omfattning att arbetstagaren kan drabbas av besvär i rörelseorganen. Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet började gälla 1 november 2019.

Arbetsmiljöverkets syfte med de medicinska kontrollerna är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön och att skydda de arbetstagare som är extra utsatta.

AFS 2019:3 innebär kortfattat att arbetsgivaren regelbundet måste anordna medicinska kontroller om arbetstagarna utsätts för vissa faktorer i arbetsmiljön, som man vet kan leda till ohälsa. En av dessa faktorer är handintensivt arbete och reglerna kring handintensivt arbete börjar gälla i november 2021 då arbetsmiljöverket vill ge arbetsgivarna tid att göra riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner.

Vad är handintensivt arbete?
Enkelt förklarat är handintensivt arbete upprepande rörelser. Ofta utförs rörelserna i högt tempo och i kombination med kraft. Handintensivt arbete är vanligt i byggbranschen och inom monteringsarbeten, men ofta utsätts även tex. butiks- och kassapersonal, tandvårdspersonal och frisörer för handintensivt arbete.

Så vet du om handintensivt arbete förekommer på ditt företag
Antagligen gör ni redan regelbundna riskbedömningar i er verksamhet enligt gällande lagstiftning. En dokumenterad riskbedömning om det förekommer handintensivt arbete ska göras. Handintensivt arbete bedöms utifrån hur snabba handrörelserna är dvs rörelsehastighet samt grad av ansträngning och tid för exponering under en arbetsdag.

Känner du att du behöver hjälp med att göra och dokumentera en riskbedömning är det en god idé att ta hjälp av din företagshälsovård Priservas Ergonomer. Vi hjälper även till med att utforma handlingsplaner och utvärdera åtgärder som utförts.

Skulle riskbedömningen visa att det handintensivt arbete förekommer mer än fyra timmar per dag (Arbetsmiljöverkets gränsvärde) så bör medicinska kontroller genomföras och sedan upprepas minst var tredje år.

Ett sätt att minska exponeringen för extra utsatta medarbetare kan vara att införa arbetsrotation och täta pauser. När det gäller att arbeta förebyggande så är en bra introduktion ergonomiutbildning för nyanställda en viktig åtgärd.

Steg 1
Arbetsgivaren har identifierat risk i samband med riskbedömning eller skyddsrond alt arbetsgivaren kontaktar Priserva för hjälp med riskbedömning av handintensivt arbete

Steg 2
Ergonom gör riskbedömning handintensivt arbete på arbetsplatsen

Steg 3
Ergonom rekommenderar riskreducerande åtgärder

Steg 4
Ni genomför riskreducerande åtgärder. Inventering av anställda med symtom utförs. De med symtom genomgår medicinsk kontroll av ergonom/fysioterapeut senast nov -21 och sedan vart 3 år. Läkarbedömning, sambandsbedömning kan bli nödvändig

Steg 5
Priserva återrapporterar efter medicinsk kontroll

Viktig information från Försäkringskassan

Som ni vet råder det viss förvirring kring vad de tillfälliga förändringarna i sjuklönelagen innebär kopplat till Coronaviruset.

Försäkringskassan har släppt en särskild sida med aktuell information: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Det är här man framledes kan hitta den mest uppdaterade informationen som gäller socialförsäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset. Här lägger försäkringskassan ut information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård m.m. Informationen kommer att utvecklas allt eftersom.

Till toppen