Hälsa och friskprofil

Friskoptimera din viktigaste resurs, personalen genom Priserva Företagshälsovård

Kontakta oss

Nulägesanalys friskprofiler

Priservas kartläggande nulägesanalys ger dig en samlad bild av personalens hälsostatus. Härigenom kan sjukdom och annan ohälsa upptäckas och proaktiva handlingsplaner kan snabbt upprättas.

Funktionsprofiler

Ger en samlad bild av individens fysiska status och förmåga i förhållande till arbetsmiljösituationen. Syftar till att förebygga och tidigt upptäcka belastningsrelaterade riskfaktorer.

Stresshantering

Hantering av stress motverkar ohälsa som högt blodtryck och utmattning. I ett samhälle med högt tempo och en turbulent omvärld ökar behovet av stresshantering. Priserva erbjuder digital och fysisk stresshantering med kort varsel.

Medicinska kontroller

Har du koll på Arbetsmiljöverkets uppdaterade regler gällande hälsokontroller
för personal i särskilda riskgrupper? Priserva kan regelverket och har
gedigen erfarenhet av riskbedömning och medicinska hälsokontroller.

Sjuksköterska

NULÄGESANALYS FRISKPROFILER

Har du någonsin betraktat personalens hälsa som en investering med potentiell avkastning? Förutom minskade sjukskrivningskostnader leder en god arbetsmiljö ofta till ökad produktivitet. Att investera i personalens hälsa kan därmed bli en riktig vinstaffär, kanske din bästa någonsin.

Allmän friskprofil

På Priserva utgår vi från graden av friskhet hos personalen. Genom kartläggande nulägesanalyser ges en tydlig bild av medarbetarnas friskhetsgrad. Härigenom upptäcks potentiella problem och förebyggande åtgärder kan snabbt sättas in. Friskprofiler som utförs med regelbundenhet motverkar både ohälsa och allvarlig sjukdom. Bland annat hjärt- och kärlproblem, vår tids största folksjukdom som står för drygt 30 procent av alla dödsfall per år.

Medabetarenkät – förberedande och uppföljande

Inför friskprofilen fyller personalen i en medarbetarenkät. Enkäten är ett viktigt instrument både för oss på Priserva men även för dig som arbetsgivare. Den ger en övergripande bild av arbetsmiljösituationen utifrån personalens perspektiv.

Friskprofilens moment:

N
Samtal – Individens lägesbild av arbetsmiljö och hälsotillstånd
N
Blodprover – kolesterol, blodvärde, blodsocker m.m.
N
Blodtryck
N
Syn- och hörseltest
N
Längd och vikt

Riktad friskprofil

Priserva erbjuder även mer riktade friskprofiler som komplement till den allmänna. Det kan handla om djupgående medicinska utvärderingar inom vissa fokusområden på uppdrag av kunden. Riktade friskprofiler, liksom allmänna sker oftast individuellt men kan också utföras på gruppnivå om fler medarbetare har liknande behov.

Friskprofilernas resultat

Friskprofilernas resultat anonymiseras på individnivå men sammanfattas på gruppnivå och kan delas med arbetsgivaren. Resultatet ger värdefull information om olika personalgruppers friskprofiler i förhållande till arbetsplatsmoment och arbetsmiljösituation och kan ligga till grund för hälsofrämjande förändringsarbeten.

PRISERVAS FLEXIBLA TEAMKONCEPT

Multidisciplinära Friskteam

Hos Priserva arbetar vi i team som inkluderar flera professioner. Som kund knyts du till ett och samma team bestående av t.ex. läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, ergonom och beteendepsykolog. Vårt teambaserade arbetskoncept är både tids- och kostnadseffektiv. Därtill slipper du frustrerande moment av att behöva upprepa din historia, då vi etablerar en relation och lär känna varandra.

Egen Företagssköterska

Varje kund får en egen företagssköterska hos oss. En trygg nyckelperson som kan besöka arbetsplatsen och ge målinriktat stöd i er rätta miljö. Vid behov stöttar Priserva även upp med andra kompetenser ur det multidisciplinära teamet, såsom ergonomer, sjukgymnaster och arbetsmiljöingenjör.

Priservas flexibla arbetsmetoder motverkar risken för att undersökningar eller problem skjuts på framtiden och i värsta fall omvandlas till oroshärdar eller sjukdom. Som bonus minskar vi vårt gemensamma klimatavtyck.

Multidiciplinära vårdteam
Mätare

Arbetsförmågebedömning

Vid en arbetsförmågebedömning kartläggs individens funktionsförmåga ur ett arbetsrelaterat perspektiv. Utredningen är multidisciplinär och inkluderar rehabiliteringssamordnare, läkare, sjukgymnast och beteendevetare. Bedömningen ger dig som arbetsgivare ett samlat beslutsunderlag för fortsatta rehabiliteringsinsatser i syfte att kunna komma till ett avslut.

”Visste du att en av fem personer som drabbas av hjärtattack eller stroke varje år är under 65 år? På en arbetsplats med hundra anställda innebär det i genomsnitt 20 personer per år.”

Fakta: forskasverige.se

FUNKTIONSPROFILER

Konditionstest

Konditionstest ger en snabb fingervisning av hälsoläget. Testet utförs på motionscykel där resultatet kan ligga till grund för en motiverad eller nödvändig livsstilsförändring. Priserva har mångårig erfarenhet av hälsofrämjande insatser som kan skräddarsys och arbetsplatsförläggas efter önskemål. Det kan handla om kost- och hälsoinformation, motion på arbetstid samt sluta-röka/snusa-kurser.

Belastningsergonomisk bedömning

Har du personal som klagar över smärta och stelhet? Det kan bero på begränsningar i arbetsmiljön såsom stillasittande arbete eller tunga lyft. Långvarig smärta kan leda till minskad prestationsförmågan, ökad stresskänslighet och kostsam sjukskrivning. Priservas skickliga ergonomiexperter hjälper dig att identifiera belastningsergonomiska riskfaktorer och kommer med handfasta åtgärdsförslag.

 

Arbetsförmågebedömning
Massage

Sjukgymnastik och naprapati

Vid befintlig eller begynnande smärtproblematik är det viktigt att i tid få träffa sjukgymnast eller naprapat. Härigenom ges en första insats och bedömning, samt råd som motverkar problematiken samtidigt som den parallella ergonomiska utredningen fortgår.

Visste du förresten att arbetsgivare som satsar på förebyggande arbetsmiljöinsatser kan söka tillbaka pengar för investeringen? Onekligen en win-win-situation då den skada som aldrig inträffat är den mest idealiska.  Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

STRESSHANTERING

​Stress är ett stort problem i vårt högpresterande och föränderliga samhälle där spelreglerna snabbt kan förändras. Det visar inte minst den senaste pandemin prov på. Priserva har som direkt följd av den, samt i takt med ökad efterfrågan, kompletterat sina stresshanteringsverktyg. Idag kan kundens behov tillgodoses såväl fysiskt som digitalt när fysiska möten omöjliggörs eller inte passar.

Konsekvenser av osund stress

Långvarig obehandlad stress kan leda till en rad hälsoproblem såsom hämmat immunförsvar vilket gör oss mer sårbara för akuta och kroniska infektioner och sjukdomar. Stress leder inte sällan till sömnstörningar, ångest och koncentrationsproblem vilket i sin tur ger en väsentligt ökad säkerhetsrisk på arbetsplatsen. Utbrändhet med personligt lidande och långvarig kostsam sjukskrivning kan bli konsekvensen av negligerad stress.

Är stressen därtill arbetsrelaterad, med mobbning och såriga konflikter som följd, handlar det inte bara om en isolerad ö, utan ett ”inbyggt” problem som kan sprida sig. I värsta fall en kostsam historia i form av accelererande kostnader för sjuktal, personalomsättning och produktionsbortfall. Det är rätt dumt att blunda för sådana situationer.

”Enligt SCB uppgav ca 400 000 individer att de blivit mobbade på arbete det senaste året. Det motsvarar kostnader på 300 000 kr/år beräknat på ett företag med runt 30 anställda.”

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

Stress
Stresshantering diskussion

Aktiv stresshantering

Alla vinner på ett aktivt och förebyggande stressarbete på arbetsplatsen. Men hur går det till i praktiken? Forskning visar att genom att börja kommunicera kring stress på jobbet når vi en utökad förståelse för varandras reaktioner, som i sig gör att vi mår bättre. Priserva erbjuder en rad stresshanteringsverktyg, där vi fokuserar på diskussioner utifrån tre områden:

  • Arv och miljö – Hur påverkas vår kommunikationsförmåga av genetiska och miljöbetingade skillnader?
  • Händelser och beteenden – Genom att förstå våra invanda tankemönster kan vi lättare förändra framtida beteenden.
  • Hinder och positivt tänkande – Metoder och strategier för positivt tänkande kan motverka stress vid nya hinder.

Förutom vikten av att kommunicera kring stress, så är kost, motion och god sömn tre andra viktiga ingredienser vid stresshantering. Priserva erbjuder handlingsplaner samt utbildning inom samtliga områden. Läs mer här.

MEDICINSKA KONTROLLER I ARBETSLIVET

Som arbetsgivare är du alltid skyldig att motverka belastningsskador, hälsorisker och olyckor genom SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete* i enlighet med Arbetsmiljöverkets regler. Därutöver, vid särskilt riskfyllda arbetsmiljöer finns lagstadgade medicinska regler i enlighet med EU-direktiv som måste följas. Som företagskund hos Priserva hjälper vi dig att hålla koll på regelverket.

Vilka omfattas?

En rad riskgrupper omfattas av Arbetsmiljöverkets uppdaterade regler från 2019 såsom personal som löper risk att exponeras för farliga ämnen. Det kan även röra nattarbete, riskfyllda höjdarbeten, rök- och kemdykningar samt handintensiva arbeten. Som handintensivt arbete avses arbetsmoment där snabba handledsrörelser ökar risken för belastningsskador i händer, armbåge och nacke om de inte genomförs på ett kvalitetssäkrat sätt.

Vad säger lagen?

Arbetsgivaren ansvarar för beställning av den medicinska kontrollen, och för att den föreliggande dokumenterade riskbedömningen på arbetsplatsen genomförs. Dokumentet ska bifogas företagshälsovården och ligga till grund för den medicinska hälsoundersökningen av medarbetarna.

Anlita Priserva! Vi hjälper dig att hålla koll på alla MÅSTEN. Med våra professionella samarbetspartner inom riskbedömning, kan du känna dig trygg med att inget faller mellan stolarna gällande granskning av riskmiljöer på ditt företag.

*Läs gärna vidare på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Kontrollant