Handledning och samtalsstöd

Priserva hjälper dig navigera genom problem och frågeställningar

Kontakta oss

Samtalsstöd

Ibland uppstår behov av samtalsstöd. Det kan handla om trauman, kriser eller långvarig ångest som påverkar individens hälsa och arbetsprestation. Med samtalsstöd som grund erbjuder Priservas expertteam inom området, ångestreducerande och effektiva strategier mot bättre mående.

Grupphandledning

Grupphandledning är en investering som oftast lönar sig. Med experthjälp vid er sida kan teamet tryggt ventilera och ta itu med eventuella problem. Gruppcoachning är därtill ett idealiskt forum för medarbetare att dela åsikter och kreativitet som utvecklar både individ och organisation.

Konflikthantering

Det är naturligt att anställda har olika åsikter, men ibland går det överstyr och konflikten är ett faktum. Som arbetsgivare är det viktigt att agera i tid då konflikter lätt sprider sig. Lär dig konflikthantering och slipp surdegarna som går ut över verksamheten.

Alkohol & droger

Det blir allt vanligare att företagshälsan anlitas för drogtestning av personal, speciellt vid nyanställningar. En tydlig alkohol- och drogpolicy förebygger ohälsa och drogrelaterade olycksfall på arbetsplatsen. Anlita Priserva för testning och alkohol- och drogpolicys.

Rådgivning

SAMTALSSTÖD

Samtalsstöd ger stora hälsovinster

Livet kan gå upp och ner och ibland mår människor dåligt. Faktum är att den psykiska ohälsan ökar allt mer och ger hälsoproblem som sömnsvårigheter, ångest och oro. Oavsett om grundorsaken är arbetsrelaterad eller inte, har du som arbetsgivare allt att vinna på att erbjuda stödinsatser till den drabbade.
Långvarig ångest, med stresspåslag kan ge högt blodtryck vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Men inte minst kan ångest begränsa livskvalitén då individen börja undvika ångestladdade situationer som riskerar att utlösa eller öka oron, vilket kan leda till depression och missbruksproblematik.

Genom att agera visar du inte bara omtanke om den anställde. Du får själv värdefulla råd i din viktiga roll och motverkar därtill risken för olyckor, sjukskrivning och kompetensbortfall. Scanna gärna av medarbetarnas mående med jämna mellanrum och var uppmärksam på symptom som:

 • Trött- och rastlöshet
 • Irritation och koncentrationssvårigheter
 • Förändrat beteendemönster – social isolering
 • Sjukfrånvaro som ökar mer än 3 tillfällen per halvår

Psykoeducation – konkretiserar och neutraliserar

Har du medarbetare eller känner du igen dig själv i symptomen ovan? Kontakta Priserva för effektiva stödinsatser. Vi har ett gediget batteri av professionella och engagerade samtalskontakter såsom beteendevetare, socionomer, kuratorer, psykologer och sjuksköterskor.
Flexibiliteten i våra samtalsstöd är vår styrka, då varje situation är unik med behov som varierar. Efter en inledande behovsanalys erbjuds lämpligt samtalsstöd med upplägg som kan handla om:

 • Konkretisera – synliggör oro och ångest
 • Utöka kunskapen kring ångest – psykiska och fysiska reaktioner
 • Tanke- och beteendeanalys – vilka konsekvenser får måendet
 • Ångestbrytande strategier – Mindfullness och omfokusering
 • Målbilder – hinder längs vägen
 • Motivation – livskompass med kort- och långsiktiga mål – leva livet fullt ut

Psykoeducation – är ett värdefullt verktyg för att hjälpa människor att på olika sätt förstå och hantera sitt psykiska mående.

Knut
Grupphandledning

GRUPPHANDLEDNING

Varför grupphandledning?

Anledningarna kan vara flera. Det kan handla om problem som behöver lösas med hjälp av professionellt och opartiskt stöd, där anställda ges möjlighet att ventilera situationen. Andra anledningar kan vara att få medarbetare att utvecklas. Genom att utbyta tankar, idéer och kunskap växer inte bara individen utan även teamet blomstrar liksom verksamheten som helhet.

Hur går det till?

Priserva erbjuder företagsspecifik grupphandledning anpassat efter behov och önskemål. Våra professionella handledare kan antingen besöka arbetsplatsen eller så träffas vi i lokaler som Priserva tillhandahåller. Kontinuitet och avstämning är två viktiga ingredienser i processen och självklart är det som avhandlas konfidentiellt.

Som arbetsgivare är det viktigt att du har ett mål för insatsen i syfte att motivera personalen, även om målet är processtyrt. Ett processtyrt mål är den utveckling och det samspel som sker medlemmarna emellan under grupphandledningens gång.

KONFLIKTHANTERING

Agera i tid

Att anställda har olika uppfattningar är inget konstigt. Det tyder på engagemang och kan bidra till dynamisk utveckling inom organisationen. Men när respekten i diskussionen går förlorad och sättet att agera mot varandra blir destruktivt uppstår konflikter, vilket kan leda till mobbning och utanförskap. Konflikter har en tendens att sprida sig, med kostsamma följder som låg arbetsmoral, sjukskrivningar och kundförluster. Ditt varumärke riskerar att få sig en rejäl törn.

Enligt SCB rapporterar 9 procent, drygt 400 000 anställda, att de mobbats på jobbet senaste året. För ett företag med 30-tal medarbetare blir prislappen för konfliktrelaterade kostnader cirka 300 000 kronor.

Källa: Arbetsmiljöverket

Konflikt
Huvudet i sanden

Skippa strutstekniken – spar pengar

En av tre chefer hävdar att de hellre hoppar fallskärm än hanterar konflikter. Tyvärr är strutstekniken en dålig teknik, i varje fall om du vill leda ett framgångsrikt företagande med gott renommé. Arbetsgivare har därtill ett lagstadgat ansvar att hantera arbetsrelaterade problem. Ju tidigare desto snabbare kommer ni fram till en lösning. Anlita Priservas rutinerade experter inom konflikthantering och motverka energi- och kostnadskrävande surdegar.

Tips vid konflikthantering:

 • Definiera konfliktens karaktär
 • Agera i dit – undvik spridning
 • Avsätt tid, lyssna in, låt alla komma till tals
 • Definiera parternas önskemål
 • Prioritera och hitta kompromisser
 • Dokumentera och följ upp

Enligt SCB rapporterar 9 procent av arbetskraften (drygt 400 000 personer) att de blivit mobbade på arbetet det senaste året. För ett företag med 30-tal anställda kan de årliga kostnaderna för olösta konflikter uppgå till 300 000 kronor på grund av sjukskrivningar, omplaceringar och att arbetstid går förlorad för att man är upptagen av konflikten.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets sida.

ALKOHOL & DROGER

Skapa förtroendeingivande kultur

Ingen vill arbeta i en miljö där alkohol och droger förekommer. Det skadar inte bara enskilda individer, det kan få förödande konsekvenser i form av ökad olycksfallsrisk.
En öppen och sund kultur är nyckeln till framgång. Det inbegriper skapandet av miljöer där anställda känner sig trygga att prata om problem, inklusive alkohol- och narkotikaanvändning.

Alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen

Många arbetsgivare tycker det är svårt att upprätta en alkohol- och drogpolicy. Hur hittas balansen mellan att skydda verksamheten och respektera anställdas rättigheter? Vad ska policyn innehålla och hur ska den kommuniceras? Ibland är det bra med en tredje oberoende part. Vänd er till Priserva med förtroende. Vårt expertteam har stor erfarenhet av att:

 • Upprätta alkohol- och drogpolicy
 • Drogtestning
 • Handledning och stöttning i det svåra samtalet
 • Rehabiliteringsplan vid missbruk (även spel)
 • Förebyggande utbildningar
Utspillt rödvin